Siedlisko Malechowo 3d w Ustroniach Morskich - drewniane domki blisko morza w spokojnej okolicy, morze, zachód słońca nad morzem, nadmorskie plaże, nadmorskie domki
  1. pl
  2. de

Regulamin Siedlisko Malechowo

Siedlisko Malechowo (NIP: 671126674, REGON: 320582951)(dalej, jako „Obiekt” lub „ Siedlisko Malechowo”) Malechowo 3 D 78-111 Ustronie Morskie przedstawia Państwu Regulamin, który ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju wszystkich naszych Gości.

 

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Siedlisko Malechowo, odpowiedzialności, korzystania z urządzeń znajdujących się w Obiekcie oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę opłaty rezerwacyjnej lub całej należności za pobyt w naszym Obiekcie.

 

Zawarcie umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Gościa, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu Siedlisko Malechowo, który obejmuje 4 domki, wiatę, saunę z miejscem relaksu teren ogrodu.

 

Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym domu.

Na stronie www.siedliskomalechowo.pl się szczegółowy opis domów oraz cennik.

 

 

§ 2 CISZA NOCNA

 

Gości Siedlisko Malechowo obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Siedlisko Malechowo powinny zachowywać się w taki sposób, aby nie zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Siedlisko Malechowo może odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy nie przestrzegają godzin ciszy nocnej lub w sposób rażący zakłócają spokój pozostałych Gości Siedlisko Malechowo.

 

Siedlisko Malechowo zastrzega sobie możliwość zorganizowania okolicznościowych imprez, w godzinach ciszy nocnej, po uprzednim poinformowaniu Gości.

 

 

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO GOŚCI

 

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Domach żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia Domów. Zakaz nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 

Bezwzględnie zakazuje się przebywania dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia bez nadzoru prawnych opiekunów na placu zabaw oraz w okolicy balii, sauny.

 

Na terenie Obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, w szczególności broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

 

Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, immisji nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które w nadmierny sposób mogą przeszkadzać, szkodzić czy irytować pozostałych Gości

 

W Siedlisko Malechowo prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się na terenie obiektu oraz ochrony porządku i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Siedlisko Malechowo, Malechowo 3 D, 78-111 Ustronie Morskie.

 

 

§ 4 ZAKAZ PALENIA

 

Na terenie Obiektu  obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych wyrobów, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Naruszenie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na obciążenie go karą umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), liczonej za każdy dzień pobytu i płatnej w dniu wyjazdu, bez konieczności uprzedniego wezwania do jej uiszczenia. Zakaz dotyczy również e-papierosów.

 

 

§ 5 DOBA HOTELOWA

 

Domy wynajmowane są na doby.

 

Doba trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu, do godziny 11:00 dnia następnego. Siedlisko Malechowo w miarę dostępności Domów może na wyraźną prośbę Gości nieodpłatnie przyspieszyć godzinę przyjazdu lub przedłużyć godzinę wyjazdu, jednak nie dłużej niż o 1-dną godzinę. Prośbę należy zgłosić najpóźniej w przeddzień przyjazdu lub wyjazdu.

 

Przebywanie w Domu lub pozostawienie w nim rzeczy poza godzinę 11:00, bez uprzedniego poinformowania, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, jest traktowane, jako nieuprawnione przedłużenie pobytu. W takim przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:00, zostanie on obciążony dodatkową opłatą stanowiącą 50 % ceny wynajmu Domu za dobę.

 

Prośbę o przedłużenie doby, poza okres wskazany w dniu przybycia, na czas dłuższy niż wskazany w ust. 2 powyżej, Gość powinien zgłosić jak najszybciej, nie później jednak niż do godziny 9:30 w dniu wyjazdu. Prośba o przedłużenie pobytu zostanie uwzględniona w miarę dostępności Domów. W każdym przypadku Siedlisko Malechowo może odmówić prośbie, jeżeli Gość nie przestrzega postanowień obowiązującego Regulaminu.

 

Opłaty za przedłużenie doby hotelowej kształtują się w następujący sposób:

 

• przedłużenie doby hotelowej do godziny 20.00 podlega opłacie 50% ceny za dobę,

• przedłużenie doby hotelowej po godzinie 20.00 podlega pełnej opłacie 100% ceny za dobę.

 

Skrócenie pobytu w Siedlisko Malechowo, Gość powinien zgłosić każdorazowo do godziny 9:30. Skrócenie pobytu nie zwalnia Gościa z obowiązku zapłaty ceny, za cały wcześniej zarezerwowany i uzgodniony okres.

 

 

§ 6 CENNIK, REZERWACJA , KAUCJA i REJESTRACJA GOŚCI

 

Opis i cennik usług świadczonych przez Siedlisko Malechowo jest umieszczony na stronie internetowej www.siedliskomalechowo.pl. Ceny podane przez Siedlisko Malechowo zawierają podatek VAT.

 

Rezerwacja pobytu w Siedlisko Malechowo następuje przed przyjazdem lub najpóźniej w dniu przyjazdu, w miarę dostępności Domów.

 

Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać planowany czas pobytu. Cena pobytu każdego z gości jest ustalana przed dokonaniem rezerwacji.

 

W dniu dokonania rezerwacji, najpóźniej jednak w terminie 2 dni od dnia złożenia rezerwacji, Gość obowiązany jest do dokonania wpłaty opłaty rezerwacyjnej w wysokości 35 % całkowitego kosztu pobytu.

 

W przypadku braku w/w wpłaty we wskazanym terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet ceny pobytu Gościa. W przypadku nie anulowania rezerwacji Domu przez Gościa na 21 dni przed planowanym przyjazdem, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Jeżeli zaś rezerwacja zostanie anulowana z przyczyn leżących po stronie Siedlisko Malechowo, wówczas opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona Gościowi.

 

Pozostała część w wysokości 70 % wartości usługi  powinna zostać opłacona najpóźniej na 21 dni przed przyjazdem. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie krótszym niż 21 dni do daty rozpoczęcia pobytu należy opłacić 100 % wartości rezerwacji.

 

Dane Bankowe :

 

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Marcin Skrzypczak

nr konta: 28 1090 2659 0000 0001 1035 0466

 

W przypadku rezygnacji z usługi wynajmu (opłaconego w całości), rezerwacja zostaje anulowana i wystawiona do ponownej sprzedaży. Jeżeli termin zostanie ponownie sprzedany, wówczas zadatek w wysokości 70% wpłaty, będzie zwrócony w terminie 14 dni roboczych, opłata rezerwacyjna w wysokości 30% nie podlega zwrotom. W przypadku braku ponownej sprzedaży, zadatki nie podlegają zwrotom.

 

Warunkiem wystawienia faktury VAT na firmę jest podanie numeru NIP w momencie rezerwacji. W przeciwnym wypadku wystawienie faktury VAT na firmę niestety nie będzie możliwe. Wystawienie faktury VAT na osobę fizyczną jest możliwe bez podania numeru NIP.

 

Podstawą do rejestracji Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu możemy odmówić wydania klucza.

 

Siedlisko Malechowo może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas wcześniejszego pobytu naruszyli postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Siedlisko Malechowo lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Siedlisko Malechowo lub innych osobach przebywających w Obiekcie; pozostają pod wpływem alkoholu lub innych używek; zachowują się agresywnie lub stanowią zagrożenie dla innych Gości lub personelu Siedlisko Malechowo. Siedlisko Malechowo może wyrejestrować z Obiektu Gościa, który w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu, zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje bez obowiązku zwracania ceny za pobyt. W takim przypadku, Gość obowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Siedliska  Malechowo , uregulowania należności za dotychczasowe usługi i do zapłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu Siedlisko Malechowo . Gość nie może udostępniać Domu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 

Osoby niezarejestrowane w Siedlisko Malechowo mogą gościnnie przebywać na terenie Siedliska Malechowo od godziny 7:00 do godziny 22:00, po uprzednim poinformowaniu.

 

 

§ 7 ZASADY KORZYSTANIA Z DOMÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE Siedlisko Malechowo

 

Gość obowiązany jest do utrzymania czystości i porządku podczas przebywania na ternie Obiektu, w szczególności w Domach, jak i na terenie dostępnym dla wszystkich Gości Siedlisko Malechowo.

 

Gość zobowiązany jest dbać o sprzęt i powierzone mu mienie, z momentem przekazania mu kluczy do wynajętego Domu. Z momentem przekazania mu kluczy ponosi również odpowiedzialność, o której mowa w § 9 ust. 3 poniżej. Za zagubienie kluczy i pilota  do  Domu, bramy pobierana jest opłata 200zł.

 

Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Domach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

 

Goście każdorazowo opuszczając zajmowany Dom powinni ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi , a następnie upewnić się czy są zamknięte. Wszyscy Goście Siedlisko Malechowo zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Siedlisko Malechowo, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

 

W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Siedlisko Malechowo przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Siedlisko Malechowo. Siedlisko Malechowo akceptuje zwierzęta.

 

 

§ 8 USŁUGI I REKLAMACJE

 

Siedlisko Malechowo świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 

Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zastrzeżeń dotyczących, jakości świadczonych usług przez Siedlisko Malechowo.

 

Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

Siedlisko Malechowo dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Gościom:

 

• warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

• bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościach korzystających z usług Siedlisko Malechowo,

• profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,

• wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa,

• usługę sprawną pod względem technicznym - w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, Siedlisko Malechowo dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić Dom lub w inny sposób złagodzić niedogodności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

 

Nagła awaria jednego z urządzeń, o którym mowa w ust. 3 powyżej i w związku z tym zdarzeniem brak możliwości korzystania z usługi, do wykonania, której urządzenie jest konieczne, nie upoważnia Gościa do żądania odszkodowania lub zwrotu kosztów z tytułu tejże awarii.

 

Dodatkowo na życzenie Gościa, Siedlisko Malechowo świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 

• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

 

• budzenie o wyznaczonej godzinie,

 

• przechowanie bagażu Gościa, na wyłączną odpowiedzialność Gościa,

 

• zamawianie taksówki,

 

• udostępnianie w wyznaczonym miejscu żelazka oraz deski do prasowania.

 

    Goście Siedlisko Malechowo resort mogą korzystać odpłatnie z:

 

• kompletu dodatkowej pościeli,

 

 

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia powinny znajdować się na terenie Siedlisko Malechowo pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. Bezwzględnie zakazuje się przebywania dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia bez nadzoru opiekunów prawnych na placu zabaw oraz w okolicy basenu.

 

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone w Obiekcie Siedlisko Malechowo, w szczególności za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Zapłata odszkodowania za wyrządzoną szkodę powinna nastąpić najpóźniej w dniu wyjazdu Gościa.

 

Siedlisko Malechowo zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe, w przypadku nieuregulowania ich w terminie, o którym mowa w zdaniu 1.

 

W przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt i inne usługi dostarczone Gościowi, a także w przypadku braku zapłaty przez Gościa odszkodowania z tytułu wyrządzonej przez niego szkody, Siedlisko Malechowo przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach Gościach, znajdujących się na terenie Obiektu.

 

Gość obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania  o wyrządzonej szkodzie i każdym stwierdzeniu nieprawidłowości lub uszkodzeń znajdującego się w Domu wyposażenia.

 

Gość zobowiązuje się zapłacić za sprzątanie nieczystości kwotę 300 zł.

 

 

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Siedlisko Malechowo

 

Siedlisko Malechowo jest ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Siedlisko Malechowo ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. Za rzecz wniesioną nie uznaje się pojazdu mechanicznego oraz przedmiotów w nim pozostawionych. Na teren Siedlisko Malechowo zakazuje się wniesienia rzeczy uciążliwych dla innych Gości, w szczególności z uwagi emitowany poziom hasłu i zapachy.

 

Siedlisko Malechowo nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu i na osobie Gościa spowodowane bezpośrednio na skutek niezastosowania się przez Gościa do Regulaminu, w tym przepisów przeciwpożarowych.

 

Siedlisko Malechowo nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa na terenie Obiektu po jego opuszczeniu, a także za rzeczy pozostawione w miejscach, w których nie powinny być one pozostawiane bez pieczy nad nimi, w szczególności na terenie ogrodu.

 

Siedlisko Malechowo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego zarówno w obrębie Obiektu, jak i poza terenem Siedlisko Malechowo.

 

 

§ 11 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Siedlisko Malechowo dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Siedlisko Malechowo. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 

Zakazuje się na terenie Siedlisko Malechowo prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 

 

 

Zarezerwuj domek! Napisz do nas!

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Adres:

 

Malechowo 3D

78-111 Ustronie Morskie

Siedlisko Malechowo 3d w Ustroniach Morskich - drewniane domki blisko morza w spokojnej okolicy, morze, zachód słońca nad morzem.  Drewniane domki nad morzem Ustronie Morskie.
Siedlisko Malechowo 3d w Ustroniach Morskich - drewniane domki blisko morza w spokojnej okolicy, morze, zachód słońca nad morzem, nadmorskie plaże, nadmorskie domki

Administrator strony: PortAll MF.

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2024r

 

Polityka prywatności    Regulamin